360 graden feedback voor particulieren, bedrijven en coaches

Competenties
360 graden feedback

Heeft jouw organisatie geen eigen competenties gedefinieerd? Gebruik onze standaardcompetenties of laat een profiel op maat ontwikkelen door onze HR-professionals.

Standaardcompetenties

360gradenfeedback.nl biedt een standaardcompetentieprofiel dat ontwikkeld is door Liesbeth Tettero en voor een groot aantal functies bruikbaar is. Zij heeft een selectie gemaakt van de meest voorkomende competenties. Hieruit selecteer je de competenties die het best passen bij de functie van de testpersoon. Liesbeth's uitgangspunten bij de competenties:

Het gaat om het competent zijn: heeft iemand de kwaliteiten om een taak goed te volbrengen?

Heeft de persoon voldoende kennis en vaardigheden en een positieve grondhouding?

Gaat het om concreet, waarneembaar gedrag, waar feedback op gegeven kan worden?

Het basisprofiel is onderverdeeld in vier categorieën: Niveau van werken, Communicatie, Beroepsvaardigheden en Professionele houding. Bij elke competentie staat een korte definitie, gevolgd door ten minste drie stellingen. Deze stellingen zijn algemene voorbeelden van gedrag dat bij deze competentie hoort.

Competenties op maat

Heeft jouw organisatie behoefte aan een competentieprofiel op maat? Of wil je een second opinion over een bestaand profiel?

Liesbeth Tettero adviseert en ontwikkelt competentieprofielen op maat voor 360 graden feedback. Liesbeth is trainer en (loopbaan)coach en heeft ruime ervaring met competentiegerichte HR.

Neem contact op

Standaardcompetenties (beschikbaar in NL, ENG, DE):

Categorie 'Niveau van werken'

Opereert iemand op het niveau dat verwacht wordt? Bij verschillende niveaus horen specifieke kenmerken. Je beoordeelt het lerend vermogen van iemand op junior-niveau, coachend vermogen op medior-niveau en het strategisch vermogen van een medewerker op senior-niveau.

Lerend vermogen

In staat zijn om zich professioneel te ontwikkelen

 • Je vraagt actief om feedback
 • Je zoekt mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
 • Je ziet kritiek en fouten als een kans om te leren
 • Je past geleerde kennis en vaardigheden toe in de praktijk
Coachend vermogen

Anderen begeleiden bij hun professionele ontwikkeling

 • Je geeft adviezen waarmee de ander nieuwe ideeën en bekwaamheden kan ontwikkelen
 • Je houdt rekening met het niveau van ontwikkeling van de ander
 • Je stimuleert het reflectief vermogen van de ander
Strategisch vermogen

Visie hebben op ontwikkeling en het uitdragen van die visie

 • Je draagt een visie uit op de ontwikkeling van de organisatie
 • Je zet de grote lijnen uit voor de ontwikkeling van de organisatie
 • Je stuurt op hoofdlijnen

Categorie 'Communicatie'

Communicatie is een belangrijk component van vele competenties. Om dubbelingen te voorkomen, hebben wij van Communicatie één overkoepelende categorie gemaakt.

Luisteren

Informatie vergaren bij gesprekspartners

 • Je neemt tijd om te luisteren naar anderen
 • Je stelt de juiste vragen om alle beschikbare informatie te verzamelen
 • Je toetst of je hebt begrepen wat de ander heeft gezegd
 • Je non-verbale gedrag ondersteunt het luisteren
Mondelinge communicatie

Informatie zo delen dat deze helder is voor anderen

 • Je brengt een heldere structuur aan in betogen en presentaties
 • Je gebruikt taal en kiest informatie die is toegespitst op de ontvanger
 • Je gebruikt nette, verzorgde taal
 • Je non-verbale communicatie ondersteunt jouw boodschap of verhaal
Schriftelijke communicatie

Informatie schriftelijke helder overbrengen

 • Je brengt een heldere structuur in in teksten
 • Je gebruikt taal en kiest informatie die is toegespitst op de ontvanger
 • Je schrijft correct

Categorie 'Beroepsvaardigheden'

Dit zijn functie-specifieke vaardigheden. In deze categorie hebben wij een aantal algemene vaardigheden opgenomen die in veel functies belangrijk zijn.

Adviseren

Invloed uitoefenen op beleid en plannen zonder zelf beslissingsbevoegdheid te hebben

 • Je gebruikt vakkennis en ervaring om anderen goede informatie te kunnen geven bij besluitvorming
 • Je weet wat de belangen zijn van degenen met beslissingsbevoegdheid
 • Je past een effectieve communicatiestrategie toe
Netwerken

Opbouwen en onderhouden van relaties ten behoeve van het behalen van professionele doelstellingen

 • Je zoekt actief contact met mensen die kunnen bijdragen aan het behalen van jouw professionele doelstellingen
 • Je onderhoudt jouw netwerk actief
 • Je deelt informatie in relevante, professionele netwerken
Onderhandelen

In een communicatieproces komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing voor een vraagstuk

 • Je kent de eigen doelen, mogelijkheden en beperkingen bij een onderhandeling
 • Je kent de doelen, mogelijkheden en beperkingen van de andere partijen
 • Je stuurt aan op een oplossing die voor alle partijen acceptabel is
Besluitvaardigheid

Knopen doorhakken en beslissingen nemen

 • Je voelt aan wanneer een besluit genomen moet worden
 • Je weet wanneer je voldoende informatie hebt om een besluit te nemen
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor het nemen van het besluit
 • Je durft impopulaire besluiten te nemen
Plannen en organiseren

Werk zo inrichten dat het efficiënt en effectief uitgevoerd kan worden

 • Je stelt haalbare doelen
 • Je stelt een werkwijze op met heldere prioriteiten en processtappen
 • Je betrekt alle relevante factoren: wat moet er gebeuren, met welke middelen, tegen welke kosten, door wie, op welk moment, etc.
 • Je betrekt partijen tijdig bij het uitvoeren van een proces en formuleert heldere vragen en opdrachten
 • Je bewaakt de voortgang van het werk
Leidinggeven

Medewerkers aansturen om afgesproken doelen te bereiken

 • Je stelt prioriteiten voor jouw afdeling / team
 • Je verdeelt taken zo dat ieders kennis en vaardigheden zo goed mogelijk benut worden
 • Je stimuleert samenwerking binnen jouw afdeling / team
 • Je stimuleert zelfstandigheid en eigen initiatief bij medewerkers
 • Je begeleidt medewerkers in hun professionele ontwikkeling
Overtuigingskracht

Anderen kunnen overtuigen van jouw mening

 • Je gebruikt heldere argumenten om anderen te laten instemmen met jouw standpunt
 • Je laat non-verbaal zien dat je achter jouw standpunt staat
 • Je houdt stand bij weerstand en bezwaren
 • Je gaat met argumenten en empathie in op bezwaren van anderen

Categorie 'Professionele houding'

Deze competenties gaan over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd.

Accuratesse

Nauwkeurig werken

 • Je volgt de geldende procedures en werkwijzen
 • Je hebt oog voor detail
 • Je werkt zo foutloos mogelijk, ook onder druk
Flexibiliteit

Aanpassen aan veranderende omstandigheden

 • Je past je werkwijze aan aan wensen en opdrachten van anderen
 • Je past je werkwijze aan op onvoorziene omstandigheden
 • Je schakelt tussen verschillende communicatiestijlen als de omstandigheden daarom vragen
Ondernemerschap

Effectief handelen in de markt

 • Je ontwikkelt en verbetert producten en diensten op basis van ontwikkelingen in de markt
 • Je zet producten en diensten effectief in de markt
 • Je durft risico’s te nemen om nieuwe kansen te creëren in de markt
Organisatiesensitiviteit

Onderkennen van onderlinge afhankelijkheid van onderdelen van de organisatie

 • Je houdt rekening met de gevolgen van jouw werk voor andere onderdelen van de organisatie
 • Je houdt rekening met ontwikkelingen bij andere onderdelen van de organisatie die van invloed kunnen zijn op jouw werk
 • Jouw werk past binnen de ontwikkeling van de organisatie als geheel
Assertiviteit

Voor jezelf opkomen

 • Je laat weten wat jouw eigen behoeften en grenzen zijn en durft hierover de confrontatie aan te gaan
 • Je geeft actief feedback over gedrag van anderen
 • Je kan op een effectieve manier ‘nee’ zeggen
Integriteit

Handhaven van algemeen aanvaarde ethische normen

 • Je respecteert procedures, voorschriften en regels
 • Je kan vertrouwelijkheid van informatie inschatten
 • Je communiceert pro actief over uw eigen belangen
 • Je bent alert op het voorkomen van belangenverstrengeling
Resultaatgerichtheid

Actief gericht zijn op te behalen resultaten

 • Je formuleert het te behalen resultaat en randvoorwaarden (tijd, kwaliteit, prijs e.d.) bij aanvang van werkzaamheden
 • Je stuurt aan op het behalen van doelen conform afgesproken randvoorwaarden
 • Je grijpt in wanneer het resultaat niet of niet volgens afgesproken criteria dreigt te worden bereikt
 • Je maakt resultaten inzichtelijk door hierover te rapporteren
Samenwerken

Met anderen organisatiedoelen bereiken

 • Je zoekt een gezamenlijke aanpak bij het bereiken van organisatiedoelen
 • Je draagt desgevraagd bij aan werkzaamheden van anderen
 • Je vraagt actief input van anderen bij het bereiken van organisatiedoelen
 • Je reageert constructief op initiatieven van anderen
Creativiteit

Vernieuwende oplossingen aandragen

 • Je komt met nog niet eerder toegepaste oplossingen voor vraagstukken
 • Je kan zaken vanuit verschillende perspectieven benaderen
 • Je durft buiten de gebaande paden te treden
Klantgerichtheid

Gericht zijn op behoefte van de afnemer van producten en diensten

 • Je stelt de klant zo veel mogelijk centraal
 • Je reageert alert op vragen en opmerkingen van klanten
 • Je vraagt actief naar, en denkt mee over, wensen en behoeften van klanten
 • Je anticipeert op toekomstige wensen en behoeften van de klant
Omgevingsbewustzijn

Op de hoogte zijn van ontwikkelingen buiten de organisatie die van invloed zijn op het functioneren van de organisatie  en daarnaar handelen

 • Je bent op de hoogte van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die de organisatie kunnen raken
 • Je bent op de hoogte van relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen buiten de organisatie
 • Je zorgt voor maatschappelijk draagvlak voor beleid en handelen van de organisatie
Stressbestendigheid

Onder moeilijke omstandigheden effectief kunnen blijven handelen

 • Je reageert kalm op tegenslag, weerstand of teleurstelling
 • Je functioneert effectief onder tijds- en andere vormen van druk
 • Je zoekt onder moeilijke omstandigheden naar constructieve oplossingen