Rresources

Competenties

Standaard-competenties voor 360ºfeedback

Heeft jouw organisatie eigen competenties?
Dan kun je die natuurlijk in ons feedbacksysteem integreren. Heb je geen eigen competenties? Gebruik dan onze standaard thema's (je vindt ze hieronder) of laat een profiel op maat ontwikkelen door onze HR-professionals.

Ontwikkelplanner 360ºfeedback biedt standaard competenties aan, ontwikkeld door Liesbeth Tettero. Hoewel algemeen, ze zijn voor een groot aantal functies bruikbaar. Liesbeth heeft een selectie gemaakt van vaak voorkomende competenties. Hieruit selecteer je de competenties die het best passen bij de functie van de testpersoon.

Liesbeth's uitgangspunt: het gaat om competent zijn, dus of je de kwaliteiten hebt om een taak te volbrengen, voldoende kennis, vaardigheden en een positieve houding. De stellingen omschrijven concreet, waarneembaar gedrag.

Het basisprofiel is beschikbaar in Nederlands, Engels, Frans en Duits. De competenties zijn onderverdeeld in vier categorieën: Niveau van werken, Communicatie, Beroepsvaardigheden en Professionele houding. Bij elke competentie staat een korte definitie, gevolgd door ten minste drie stellingen. Deze stellingen zijn algemene voorbeelden van gedrag dat bij deze competentie hoort.

Heeft jouw organisatie behoefte aan een competentieprofiel op maat? Of wil je een second opinion op een bestaand profiel?

Neem contact op

Niveau van werken

Opereert iemand op het niveau dat verwacht wordt? Bij verschillende niveaus horen specifieke kenmerken. Je beoordeelt het lerend vermogen van iemand op junior-niveau, coachend vermogen op medior-niveau en het strategisch vermogen van een medewerker op senior-niveau.

Lerend vermogen

In staat zijn om zich professioneel te ontwikkelen

 • Je vraagt actief om feedback
 • Je zoekt mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen
 • Je ziet kritiek en fouten als een kans om te leren
 • Je past geleerde kennis en vaardigheden toe in de praktijk
Coachend vermogen

Anderen begeleiden bij hun professionele ontwikkeling

 • Je geeft adviezen waarmee de ander nieuwe ideeën en bekwaamheden kan ontwikkelen
 • Je houdt rekening met het niveau van ontwikkeling van de ander
 • Je stimuleert het reflectief vermogen van de ander
Strategisch vermogen

Visie hebben op ontwikkeling en het uitdragen van die visie

 • Je draagt een visie uit op de ontwikkeling van de organisatie
 • Je zet de grote lijnen uit voor de ontwikkeling van de organisatie
 • Je stuurt op hoofdlijnen

Communicatie

Communicatie is een belangrijk component van vele competenties. Om dubbelingen te voorkomen, hebben wij van Communicatie één overkoepelende categorie gemaakt.

Luisteren

Informatie vergaren bij gesprekspartners

 • Je neemt tijd om te luisteren naar anderen
 • Je stelt de juiste vragen om alle beschikbare informatie te verzamelen
 • Je toetst of je hebt begrepen wat de ander heeft gezegd
 • Je non-verbale gedrag ondersteunt het luisteren
Mondelinge communicatie

Informatie zo delen dat deze helder is voor anderen

 • Je brengt een heldere structuur aan in betogen en presentaties
 • Je gebruikt taal en kiest informatie die is toegespitst op de ontvanger
 • Je gebruikt nette, verzorgde taal
 • Je non-verbale communicatie ondersteunt jouw boodschap of verhaal
Schriftelijke communicatie

Informatie schriftelijke helder overbrengen

 • Je brengt een heldere structuur in in teksten
 • Je gebruikt taal en kiest informatie die is toegespitst op de ontvanger
 • Je schrijft correct

Beroepsvaardigheden

Dit zijn functie-specifieke vaardigheden. In deze categorie hebben wij een aantal algemene vaardigheden opgenomen die in veel functies belangrijk zijn.

Adviseren

Invloed uitoefenen op beleid en plannen zonder zelf beslissingsbevoegdheid te hebben

 • Je gebruikt vakkennis en ervaring om anderen goede informatie te kunnen geven bij besluitvorming
 • Je weet wat de belangen zijn van degenen met beslissingsbevoegdheid
 • Je past een effectieve communicatiestrategie toe
Besluitvaardigheid

Knopen doorhakken en beslissingen nemen

 • Je voelt aan wanneer een besluit genomen moet worden
 • Je weet wanneer je voldoende informatie hebt om een besluit te nemen
 • Je neemt verantwoordelijkheid voor het nemen van het besluit
 • Je durft impopulaire besluiten te nemen
Leidinggeven

Medewerkers aansturen om afgesproken doelen te bereiken

 • Je stelt prioriteiten voor jouw afdeling / team
 • Je verdeelt taken zo dat ieders kennis en vaardigheden zo goed mogelijk benut worden
 • Je stimuleert samenwerking binnen jouw afdeling / team
 • Je stimuleert zelfstandigheid en eigen initiatief bij medewerkers
 • Je begeleidt medewerkers in hun professionele ontwikkeling
Netwerken

Opbouwen en onderhouden van relaties ten behoeve van het behalen van professionele doelstellingen

 • Je zoekt actief contact met mensen die kunnen bijdragen aan het behalen van jouw professionele doelstellingen
 • Je onderhoudt jouw netwerk actief
 • Je deelt informatie in relevante, professionele netwerken
Onderhandelen

In een communicatieproces komen tot een voor alle partijen acceptabele oplossing voor een vraagstuk

 • Je kent de eigen doelen, mogelijkheden en beperkingen bij een onderhandeling
 • Je kent de doelen, mogelijkheden en beperkingen van de andere partijen
 • Je stuurt aan op een oplossing die voor alle partijen acceptabel is
Overtuigingskracht

Anderen kunnen overtuigen van jouw mening

 • Je gebruikt heldere argumenten om anderen te laten instemmen met jouw standpunt
 • Je laat non-verbaal zien dat je achter jouw standpunt staat
 • Je houdt stand bij weerstand en bezwaren
 • Je gaat met argumenten en empathie in op bezwaren van anderen
Plannen en organiseren

Werk zo inrichten dat het efficiënt en effectief uitgevoerd kan worden

 • Je stelt haalbare doelen
 • Je stelt een werkwijze op met heldere prioriteiten en processtappen
 • Je betrekt alle relevante factoren: wat moet er gebeuren, met welke middelen, tegen welke kosten, door wie, op welk moment, etc.
 • Je betrekt partijen tijdig bij het uitvoeren van een proces en formuleert heldere vragen en opdrachten
 • Je bewaakt de voortgang van het werk

Professionele houding

Deze competenties gaan over de manier waarop het werk wordt uitgevoerd.

Accuratesse

Nauwkeurig werken

 • Je volgt de geldende procedures en werkwijzen
 • Je hebt oog voor detail
 • Je werkt zo foutloos mogelijk, ook onder druk
Assertiviteit

Voor jezelf opkomen

 • Je laat weten wat jouw eigen behoeften en grenzen zijn en durft hierover de confrontatie aan te gaan
 • Je geeft actief feedback over gedrag van anderen
 • Je kan op een effectieve manier ‘nee’ zeggen
Creativiteit

Vernieuwende oplossingen aandragen

 • Je komt met nog niet eerder toegepaste oplossingen voor vraagstukken
 • Je kan zaken vanuit verschillende perspectieven benaderen
 • Je durft buiten de gebaande paden te treden
Flexibiliteit

Aanpassen aan veranderende omstandigheden

 • Je past je werkwijze aan aan wensen en opdrachten van anderen
 • Je past je werkwijze aan op onvoorziene omstandigheden
 • Je schakelt tussen verschillende communicatiestijlen als de omstandigheden daarom vragen
Integriteit

Handhaven van algemeen aanvaarde ethische normen

 • Je respecteert procedures, voorschriften en regels
 • Je kan vertrouwelijkheid van informatie inschatten
 • Je communiceert pro actief over uw eigen belangen
 • Je bent alert op het voorkomen van belangenverstrengeling
Klantgerichtheid

Gericht zijn op behoefte van de afnemer van producten en diensten

 • Je stelt de klant zo veel mogelijk centraal
 • Je reageert alert op vragen en opmerkingen van klanten
 • Je vraagt actief naar, en denkt mee over, wensen en behoeften van klanten
 • Je anticipeert op toekomstige wensen en behoeften van de klant
Ondernemerschap

Effectief handelen in de markt

 • Je ontwikkelt en verbetert producten en diensten op basis van ontwikkelingen in de markt
 • Je zet producten en diensten effectief in de markt
 • Je durft risico’s te nemen om nieuwe kansen te creëren in de markt
Organisatiesensitiviteit

Onderkennen van onderlinge afhankelijkheid van onderdelen van de organisatie

 • Je houdt rekening met de gevolgen van jouw werk voor andere onderdelen van de organisatie
 • Je houdt rekening met ontwikkelingen bij andere onderdelen van de organisatie die van invloed kunnen zijn op jouw werk
 • Jouw werk past binnen de ontwikkeling van de organisatie als geheel
Omgevingsbewustzijn

Op de hoogte zijn van ontwikkelingen buiten de organisatie die van invloed zijn op het functioneren van de organisatie  en daarnaar handelen

 • Je bent op de hoogte van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen die de organisatie kunnen raken
 • Je bent op de hoogte van relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen buiten de organisatie
 • Je zorgt voor maatschappelijk draagvlak voor beleid en handelen van de organisatie
Resultaatgerichtheid

Actief gericht zijn op te behalen resultaten

 • Je formuleert het te behalen resultaat en randvoorwaarden (tijd, kwaliteit, prijs e.d.) bij aanvang van werkzaamheden
 • Je stuurt aan op het behalen van doelen conform afgesproken randvoorwaarden
 • Je grijpt in wanneer het resultaat niet of niet volgens afgesproken criteria dreigt te worden bereikt
 • Je maakt resultaten inzichtelijk door hierover te rapporteren
Samenwerken

Met anderen organisatiedoelen bereiken

 • Je zoekt een gezamenlijke aanpak bij het bereiken van organisatiedoelen
 • Je draagt desgevraagd bij aan werkzaamheden van anderen
 • Je vraagt actief input van anderen bij het bereiken van organisatiedoelen
 • Je reageert constructief op initiatieven van anderen
Stressbestendigheid

Onder moeilijke omstandigheden effectief kunnen blijven handelen

 • Je reageert kalm op tegenslag, weerstand of teleurstelling
 • Je functioneert effectief onder tijds- en andere vormen van druk
 • Je zoekt onder moeilijke omstandigheden naar constructieve oplossingen

Voorbeeld
360ºfeedbackrapport

Download een demo-rapport